لوله های گازرسانی چیست ؟

لوله هایگازرسانی چیست؟
لوله های فولادییاپلیاتیلنمورداستفادهدرخطوطانتقالگاز. کلیهانواعلولههاییکهجهتانتقالگازبهکارمیرود. لوله۵اینچیا۱۲۵میلیمترپلیاتیلنبرایخطوطلولهگازرسانی. لولههایگالوانیزه،فولادی،UPVC وپلیاتیلنجهتانتقالگازشهری. لولههاییکهدرخطوطلولهانتقالگازاستفادهمیشوندوازموادپلیاتیلنخودرنگوطبقنظارتواستانداردهایشرکتملیگازایرانتولیدشدهباشند. لولههایمخصوصانتقالآبآشامیدنییاآبکشاورزیجهتآبیاری. لولههایساختهشدهازجنسپلیاتیلنکهبرایآبشرباستفادهمیشود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *