لوله فولادی

تاریخ به روز رسانی:98/05/17

ردیفنام لولهقیمت پلیسه(شاخه)قیمت تست(شاخه)ردیفنام لولهقیمت پلیسه(شاخه)قیمت تست(شاخه)ردیفنام لولهقیمت پلیسه(شاخه)قیمت تست(شاخه)
1 2سیاه 1/8                        –                           –     275سیاه 1/8               750,000              780,000    537سیاه 3              2,140,000             2,220,000
2 2سیاه 2               370,000                 390,000   285سیاه 2                 850,000              880,000    547سیاه 3/5              2,450,000             2,550,000
3 2سیاه 2/5                 470,000                 490,000   295سیاه 2/20                       –                        –      557سیاه 4              2,770,000             2,880,000
42سیاه 3               560,000                 580,000    305سیاه 2/35           1,000,000           1,040,000    567سیاه 5              3,400,000             3,530,000
52/5سیاه 1/8                       –                           –      315سیاه 2/5           1,070,000           1,110,000    578سیاه 1/8                          –                          –  
62/5سیاه 2               470,000                 490,000   325سیاه 2/8            1,220,000           1,270,000    588سیاه 2              1,700,000             1,760,000
72/5سیاه 2/5                560,000                 590,000   335سیاه 3           1,320,000           1,370,000    598سیاه 2/35              1,980,000             2,060,000
82/5سیاه 2/90                 690,000                 720,000   345سیاه 3/30                         –                        –       608سیاه 2/5              2,140,000             2,220,000
92/5سیاه 3               720,000                 750,000   355سیاه 4              1,760,000           1,830,000     618سیاه 2/8              2,360,000             2,450,000
103سیاه 1/8               530,000                 550,000   366سیاه 1/5                        –                        –      628سیاه 3              2,480,000             2,580,000
113سیاه 2               590,000                 620,000   376سیاه 1/8                          –                        –      638سیاه 3/5              2,830,000             2,940,000
123سیاه2/20                  630,000                 650,000   386سیاه 2           1,130,000           1,170,000    648سیاه 4              3,270,000             3,400,000
133سیاه 2/5                750,000                 780,000   396سیاه 2/20                        –                        –      658سیاه 4/5                          –                          –  
143سیاه 2/8               810,000                 850,000    406سیاه2/35            1,320,000           1,370,000    668سیاه 5              4,090,000             4,250,000
153سیاه 3               880,000                 910,000    416سیاه 2/5            1,380,000           1,440,000    6710سیاه 1/8                          –                          –  
163سیاه 3/5            1,070,000              1,110,000   426سیاه 2/8            1,260,000           1,310,000    6810سیاه 2              2,200,000             2,290,000
173سیاه 4             1,220,000              1,270,000   436سیاه 3            1,660,000           1,730,000    6910سیاه 2/35              2,580,000             2,680,000
184سیاه1/8                       –                           –     446سیاه 3/30                       –                        –       7010سیاه 2/5              2,700,000             2,810,000
194سیاه 2               750,000                 780,000   456سیاه 3/5           1,890,000           1,960,000     7110سیاه 2/8              2,990,000             3,110,000
204سیاه 2/35                 910,000                 940,000   466سیاه 4           2,140,000           2,220,000    7210سیاه 3              3,210,000             3,340,000
214سیاه 2/5               970,000              1,010,000   476سیاه 5                       –             3,960,000    7310سیاه 3/5              3,650,000             3,790,000
224سیاه 2/8            1,100,000              1,140,000   487سیاه 1/8                       –                        –      7410سیاه 4              4,220,000             4,380,000
234سیاه 3            1,160,000              1,210,000   497سیاه 2           1,440,000           1,500,000    7510سیاه 4/5                          –                          –  
244سیاه 3/5            1,350,000              1,400,000    507سیاه 2/35           1,700,000           1,760,000    7610سیاه 5              5,220,000             5,430,000
254سیاه 4             1,510,000              1,570,000    517سیاه 2/5            1,760,000           1,830,000    7710سیاه 6              6,300,000             6,550,000
265سیاه 1/5                        –                           –     527سیاه 2/8           2,010,000           2,090,000    78                           –                          –  
نام لولهقیمت پلیسه شاخهقیمت تست شاخهنام لولهقیمت پلیسه شاخهقیمت تست شاخه
“5سیاه 2/5             3,445,000       3,657,000“8سیاه                          –                          –  
“5سیاه 3             4,095,000       4,347,000“10سیاه3             7,800,000            8,280,000
“5سیاه 3/5             4,647,500       4,933,500“10سیاه4           10,335,000          10,971,000
“5سیاه 4             5,395,000       5,727,000“10سیاه 5           13,000,000          13,800,000
“5سیاه 4/5             5,980,000       6,348,000“10سیاه 6           15,535,000          16,491,000
“5سیاه 5             6,695,000       7,107,000“10سیاه 8           20,735,000          22,011,000
“6سیاه 2/5             4,095,000       4,347,000“12سیاه 3             9,230,000            9,798,000
“6سیاه 3             4,745,000       5,037,000“12سیاه 4           12,285,000          13,041,000
“6سیاه 3/5             5,785,000       6,141,000“12سیاه 5           15,405,000          16,353,000
“6سیاه 4             6,370,000       6,762,000“12سیاه 6           18,460,000          19,596,000
“6سیاه 4/5             7,169,500       7,610,700“12سیاه 7           21,515,000          22,839,000
“6سیاه 5             7,995,000       8,487,000“12سیاه 8           24,570,000          26,082,000
“6سیاه 5/5             8,775,000       9,315,000“14سیاه 4           13,455,000          14,283,000
“6سیاه 6             9,750,000     10,350,000“14سیاه 5           16,835,000          17,871,000
“6سیاه                          –                     –  “14سیاه 6           20,150,000          21,390,000
“6سیاه                          –                     –  “14سیاه 8           26,975,000          28,635,000
“8سیاه 3             6,695,000       7,107,000102سیاه 1/8                         –                          –  
“8سیاه 3/5             7,410,000       7,866,000102سیاه 2             2,550,000                        –  
“8سیاه  4             8,450,000       8,970,000102سیاه 2/5             3,145,000                        –  
“8سیاه 4/5             9,392,500       9,970,500102سیاه 3             3,782,500                        –  
“8سیاه 5           10,400,000     11,040,000102سیاه 4             5,057,500                        –  
“8سیاه 5/5           11,505,000     12,213,000102سیاه5             6,375,000                        –  
“8سیاه 6           12,675,000     13,455,000102سیاه6             7,565,000                        –  
“8سیاه8                         –                     –  152سیاه3             5,652,500                        –  
                          –                     –  152سیاه 5             9,435,000                        –  
                          –                     –  159سیاه3             5,950,000                        –  
                          –                     –  159سیاه 4             7,905,000                        –  

لیست لوله های غیر سایز انبار دنیای آهن

ردیف

نام لوله

وضعیت موجودی

ردیف 

نام لوله

وضعیت موجودی

1

82*2

×

18

63*3

2

82*2/5

×

19

51*2/35

×

3

108*3

20

51*2/5

×

4

108*4

21

127*4

×

5

72*6

×

22

70*3

6

17*2

×

23

70*4

×

7

20*2

×

24

2*1/5

×

8

25*2

25

20*2/5

×

9

38*2

26

133*5

×

10

65*2/35

×

27

133*3

11

102*2

28

133*4

×

12

102*3

29

159*3

13

102*4

30

159*4

14

102*5

31

152*3

15

102*6

32

152*5

16

4*100

33

2*39

17

5*100

34