میلگردفرمول محاسبه وزن میلگرد:

جدول وزن میلگرد:

سایز میلگرد(mm)وزن شاخه 12 متری میلگرد(mm)
85
8128
1411
1615
1819
2024
2230
2436
2647
2858
3276
3696