جدول وزن ورق گالوانیزه :

ردیفشرح کالاطول (متر)عرض (متر)ضخامت (میلیمتر)چگالی گالوانیزهحدود وزن (کیلوگرم)
1وزن ورق گالوانیزه210/57/868
2وزن ورق گالوانیزه210/77/8611
3وزن ورق گالوانیزه2117/8616
4وزن ورق گالوانیزه211/57/8624
5وزن ورق گالوانیزه2127/8632
6وزن ورق گالوانیزه2/51/250/57/8613
7وزن ورق گالوانیزه2/51/2517/8625
8وزن ورق گالوانیزه2/51/251/257/8631
9وزن ورق گالوانیزه2/51/251/57/8637
10وزن ورق گالوانیزه610/57/8624
11وزن ورق گالوانیزه61/250/57/8630


جدول وزن ورق (نورد سرد) روغنی :

ردیفشرح کالاطول (متر)عرض(متر)ضخامت (میلی متر)چگالی ورق روغنیحدود وزن (کیلوگرم)
1وزن ورق (نورد سرد) روغنی210/57/868
2وزن ورق (نورد سرد) روغنی210/67/8610
3وزن ورق (نورد سرد) روغنی210/77/8611
4وزن ورق (نورد سرد) روغنی210/87/8613
5وزن ورق (نورد سرد) روغنی210/97/8614
6وزن ورق (نورد سرد) روغنی2117/8616
7وزن ورق (نورد سرد) روغنی211/257/8620
8وزن ورق (نورد سرد) روغنی211/57/8624
9وزن ورق (نورد سرد) روغنی2/51/250/57/8613
10وزن ورق (نورد سرد) روغنی2/51/251/257/8631
11وزن ورق (نورد سرد) روغنی2/51/251/57/8638


جدول وزن ورق آلومینیوم :

ردیفشرح کالاطول (متر)عرض (متر)ضخامت (میلیمتر)چگالیحدود وزن (کیلوگرم)
1وزن ورق آلومینیوم210/42/72/2
2وزن ورق آلومینیوم210/52/72/7
3وزن ورق آلومینیوم210/62/73/3
4وزن ورق آلومینیوم210/72/73/8
5وزن ورق آلومینیوم210/82/74/4
6وزن ورق آلومینیوم210/92/74/9
7وزن ورق آلومینیوم2112/75/4
8وزن ورق آلومینیوم211/252/76/8
9وزن ورق آلومینیوم211/52/78/1
10وزن ورق آلومینیوم2122/711
11وزن ورق آلومینیوم2132/716/5


جدول وزن ورق (نورد گرم) سیاه :

ردیفشرح کالاطول (متر)عرض (متر)ضخامت (میلیمتر)چگالی ورق سیاهحدود وزن (کیلوگرم)
1وزن ورق (نورد گرم) سیاه2127/8632
2وزن ورق (نورد گرم) سیاه212/57/8640
3وزن ورق (نورد گرم) سیاه2/51/2537/8675
4وزن ورق (نورد گرم) سیاه61/547/86288
5وزن ورق (نورد گرم) سیاه61/567/86432
6وزن ورق (نورد گرم) سیاه61/587/86576
7وزن ورق (نورد گرم) سیاه61/5107/86720
8وزن ورق (نورد گرم) سیاه61/5127/86864
9وزن ورق (نورد گرم) سیاه61/5157/861080
10وزن ورق (نورد گرم) سیاه62207/861920
11وزن ورق (نورد گرم) سیاه62257/862400


جدول وزن ورق کوتاه 2*1 :

ردیفشرح کالاضخامتوزن
1وزن ورق استیل کوتاه 2*10/46/2
2وزن ورق استیل کوتاه 2*10/58
3وزن ورق استیل کوتاه 2*10/69/6
4وزن ورق استیل کوتاه 2*10/711/2
5وزن ورق استیل کوتاه 2*10/7512
6وزن ورق استیل کوتاه 2*10/812/8
7وزن ورق استیل کوتاه 2*1116
8وزن ورق استیل کوتاه 2*11/2520
9وزن ورق استیل کوتاه 2*11/524
10وزن ورق استیل کوتاه 2*1232
11وزن ورق استیل کوتاه 2*12/540
12وزن ورق استیل کوتاه 2*1348
13وزن ورق استیل کوتاه 2*1464
14وزن ورق استیل کوتاه 2*1580
15وزن ورق استیل کوتاه 2*1696
16وزن ورق استیل کوتاه 2*17112
17وزن ورق استیل کوتاه 2*18128
18وزن ورق استیل کوتاه 2*110160


جدول وزن ورق بلند 2/5*1/25 :

ردیفشرح کالاضخامتوزن
1وزن ورق استیل بلند 2/5*1/253213
2وزن ورق استیل بلند 2/5*1/254283
3وزن ورق استیل بلند 2/5*1/255354
4وزن ورق استیل بلند 2/5*1/256425
5وزن ورق استیل بلند 2/5*1/258566
6وزن ورق استیل بلند 2/5*1/2510708
7وزن ورق استیل بلند 2/5*1/2512850
8وزن ورق استیل بلند 2/5*1/2514993
9وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25151063
10وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25161135
11وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25181276
12وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25201416
13وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25221558
14وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25251770
15وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25281982
16وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25302127
17وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25352481