داربسـت سـنتی از اتصـال لوله‌هـای داربسـتی بـه قطـر ۴۸/۳ میلیمتـر در طولهـای مختلـف و بسـت های چهارپیـچ ثابـت و گـردان تشـکیل می گردد. ایـن نـوع داربسـت متداولتریـن نوع داربسـت بنـدی و کفراژ بندی میباشـد امـا دارای ایمنـی کافـی نمیباشـد. لوله‌هـای داربسـتی از نـوع لوله‌هـای درز جـوش در ضخامتهـای مختلـف واتصـالات ازچـدن نشـکن می باشـد.

اتصالات داربست سنتی