اولین ویژگی داربسـت فریم سـبک بودن آن مـی باشـد. از مزایـای دیگـر این داربست سـهولت در برپـا کـردن و اجرای آن می باشد. ایجـاد راه پلـه و تنـوع کاربـری از دیگر مزایای داربست فریم می باشـد. داربسـت فریم شـامل ۲ عدد فریـم H به همراه ۲ جفـت مهار ضربـدری و ۴ عـدد رابـط اتصال می باشـد.